Kamenný herbář

Kamenný herbářPopul rn v deck kn ka sov tsk ho paleobotanika poutavou formou seznamuje s n kter mi zaj mav mi.

Ot zkami pom rn m lo zn m v deck discipl ny nauky o zkamen l ch rostlin ch Pojedn v nejen o fo.

Kamenný herbář Ot zkami pom rn m lo zn m v deck discipl ny nauky o zkamen l ch rostlin ch Pojedn v nejen o fo.

Blank 133x176

Blank xKniha je ur ena v em, kte si cht j u sv ho domu, chaty i chalupy vybudovat vlastn studnu P eh.

Ledn p ru ka provede ten e problematikou povolen stavby i stavbou samotnou Popisuje z kladn t.

Blank 133x176Ledn p ru ka provede ten e problematikou povolen stavby i stavbou samotnou Popisuje z kladn t.

Blank 133x176

Blank xPokud stoj te p ed ot zkou, zda ist rnu ano, i ne a jakou, pak pr v pro v s je ur ena tato kni.

Ha, kter se sna podat stru n p ehled postup a poznatk p i e en problematiky i t n odpadn ch vo.

Blank 133x176 Ha, kter se sna podat stru n p ehled postup a poznatk p i e en problematiky i t n odpadn ch vo.

Blank 133x176

Ktivu geolog , p ev n pracovn k G Tabulky obsahuj formace po naje proterozoikem a kon c holoc.

Blank 133x176Ktivu geolog , p ev n pracovn k G Tabulky obsahuj formace po naje proterozoikem a kon c holoc.

Blank xAtlas sedmn cti stratigrafick ch tabulek geologick ch tvar esk republiky je d lem velk ho kole.

Blank 133x176

Blank xKniha je hydrogeologickou synt zou systematicky popisuj c podzemn vody na cel m zem na eho st.

Tu Shrnuje v sledky region ln hydrogeologick ch pr zkum a mapov n za v ce ne 40 let Obdobn pub.

Blank 133x176Tu Shrnuje v sledky region ln hydrogeologick ch pr zkum a mapov n za v ce ne 40 let Obdobn pub.

Po stopách pravěkých dějů

Po stopách pravěkých dějůM me z nejmlad geologick minulosti a mo nostmi jejich pozn n Ukazuje, jak odkaz minulosti nach.

M me z nejmlad geologick minulosti a mo nostmi jejich pozn n Ukazuje, jak odkaz minulosti nach.

Po stopách pravěkých dějů

Po stopách pravěkých dějůN p edn a sv tov proslul badatel RNDr Vojen Lo ek, DrSc.se v t to knize v nuje doklad m, kter.

Zrcadlo minulosti. Česká a slovenská krajina v kvartéru

Zrcadlo minulosti. Česká a slovenská krajina v kvartéruTato kniha pojedn v o prom n ch esk , moravsk a slovensk krajiny za posledn ch zhruba 18 tis c.

Let B hem t doby ustoupily ze severn Evropy ledovce a p i el les a s n m i lid iv c se nejprv.

Zrcadlo minulosti. Česká a slovenská krajina v kvartéruLet B hem t doby ustoupily ze severn Evropy ledovce a p i el les a s n m i lid iv c se nejprv.